väl växande företag är nyckeln för att klara agenda 2030

Leksands Sparbank Björn Rinstad och Dalarna Science Park Angelica Ekholm och David Nordlund berättar om satningen på Navigator Leksands Sparbank Björn Rinstad och Dalarna Science Park Angelica Ekholm och David Nordlund berättar om satningen på Navigator

"– Ett bra exempel på en sådan plattform, där företag får inspiration och hjälp att bli mer hållbara, är Navigator Scaleup. Det gäller att ett fungerande ekosystemet av kapital, talanger, tjänster och inspiratörer finns på plats i lokalsamhället för att vi ska få växande och blomstrande företag." Citat Per Schlingmann på Dalarna Talks kring samarbetet Leksands Sparbank och Dalarna Science Park.

Det är bara sju år kvar till 2030 då de globala hållbarhetsmålen vi satte upp 2015 ska vara uppnådda. Experter inom alla områden är rörande överens om att vi har långt kvar, många gånger skrämmande långt. Men det finns hopp, och flera röster höjs nu för att det finns en enorm potential till omställning och ökat hållbarhetsarbete hos växande företag. 

 

navigator scaleup - tillväxtledare med hållbara affärsidéer

Navigator Scaleup ”tränar” entreprenörer i att bli tillväxtföretagare så att fler jobb kan skapas, och långsiktig tillväxt kan uppnås

Navigator Scaleup skapar tillväxt på riktigt Navigator Scaleup skapar tillväxt på riktigt

Svenskt näringsliv består till 99% av enmans- eller fåmansföretag och några få stora drakar, och så har det sett ut länge. För att bibehålla tillväxten behöver Sverige bygga en sund bas att stå på, vad Tyskland kallar sitt Mittelstand. En solid midja av välmående tillväxtföretag, som både förser storföretagen med leveranser och som själva kan växa.

Navigatorns syfte är att stärka tillväxtledarskapet för denna resa.
”Innovationer uppstår inte utan entreprenöriellt beteende och det entreprenörskap som är innovativt är det som ger det största bidraget till tillväxten.” Citat ur Entreprenörskap och innovationer, Tillväxtanalys

”Kvantifierbara mål och realistiska idéer om hur de ska nås – det vill säga strategier – är inte en lyx för storföretag. En affärsmodell som hänger ihop måste finnas.”
Citat hämtat ur Rune Brandingers bok Valberedningen - nyckeln till en bra styrelse
 
”En affärsmodell beskriver i grunden för hur man lönsamt
skapar och levererar kundvärde.”
Business Model Generation

Navigator är ett sätt att garantera att tillväxtbolag får in de externa kompetenser och erfarenheter som gör att de får fart på tillväxten. Vi har mängder med konkreta exempel på hur snabbt det går när man får in rätt matchning av erfarna tillväxtkompetenser.
Vi blev bäst i Europa av 2 800 projekt och blev det för att vi hade så konkreta tillväxtresultat. 

Anolytec Navigator Ideon Science Park
Elastic Move Navigator Ideon Science Park
CORE Process Navigator Ideon Science Park
Ur VD tidningen, Navigator Scaleup, Anette Rhudin
Fogarolli Dagens Industri Affärsnytta Ideon Science Park
Bodaholms Gård Bodaholms Gård

SME-företag är framtidens
innovations och konkurrenskraft

99,9 procent av alla svenska företag har mindre än 250 anställda och klassificeras därför som små- och medelstora (SME) företag. Tillsammans utgör dessa inte endast en stor arbetsgivare, utan har även pekats ut av både EU-kommissionen och Europaparlamentet som framtidens tillväxtmöjlighet.
Det är också av denna anledning som projektet Tillväxtmotor (numera Navigator) från Värmland fått ett så pass starkt genomslag.

Hans Andersson, Wihlborgs Fastigheter Hans Andersson, Wihlborgs Fastigheter

Öresundsregionens långsiktiga tillväxt
”Vi är övertygade om att vårt engage-mang för att stötta utbildning och entreprenörskap bidrar till Öresunds-regionens långsiktiga tillväxt. Genom vårt samarbete med Navigator Scaleup stiftelsen har vi fått uppleva hur programmet verkligen ökar tillväxtfarten för bolagen som utgör vår kundbas och målgrupp. Det är vi stolta över. ” Hans Andersson, Affärsutvecklare Wihlborgs Fastigheter.

Mer effektiva, högre omsättning/lönsamhet, nyanställningar, en kick och modet har ökat
"De goda utkomsterna efter tiden med Navigator Scaleup är flera. Ett nytt affärssystem har införskaffats, administrationen
effektiviserats, omsättningen har ökat och man har kunnat nyanställa. Och framförallt har modet ökat.
- Vi har tagit en rad nya beslut tagna som sannolikt inte hade gjorts om vi inte hade haft en Navigator. Till exempel en riskanalys.
Vi har även gått in i en koncern, vi har alltså blivit uppköpta till en viss procent, det steget hade vi nog inte vågat ta om inte Navigator Scaleup hänt. Detta har varit en otroligt rolig resa, en verklig kick, man växer, säger Anders Westlund och Jörgen Johansson."

 


Business Generator becomes Navigator-Scaleup
"Back in 2017, the project “Business Generator” from Sweden, won the EEPA Category “Investing in entrepreneurial skills” for their work in identifying the gap in the strategic management process for SME companies. As well as a way to reach SMEs and provide them with useful skills for their daily lives as entrepreneurs."

2018 blev vi Navigator Scaleup. Konceptet är detsamma, möjligheterna för tillväxtföretag att skala upp likaså. 2021 fick Navigator Scaleup titeln "Best practice in Europe" - vi fortsatte att levererar konkreta tillväxtresultat.

Navigator startade som ett EU projekt, Business Generator, och utgick
från två forskningar som fanns att läsa om i tidningen Entré.
Det var bankernas betydelse för den lokala tillväxten med Mikaela Backman,
Internationella Handelshögskolan i Jönköping samt externa kompetenser,
om nyckelfaktor för att skapa hållbara företag, av Johansson och Lööf, KTH Cesis. 
Tidningen Entré - "forskning om entreprenörskap och småföretag".

Tidningen är gratis.

"I Entré nummer 3-2013 intervjuade vi Cesisforskarna Börje Johansson och Hans Lööf. De berättade bland annat om företags förmåga att ta till sig extern och intern kunskap, och omsätta den i innovationer och tillväxt. Artikeln lästes av Anette Rhudin, projektledare på Stiftelsen Inova, och gav henne inspiration. I en ansökan till Tillväxtverket stödde hon sig på Cesisforskningen. Det mynnade ut i det treåriga projektet Tillväxtmotor, som har fått totalt 7,5 miljoner kronor från EU och nationella finansiärer."

Citat Magnus Aronsson, vd Esbri

Mikaela Backman, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, tidningen Entré
Uthålliga företag skördar mer, Lööf och Johansson, Cesis, Tidningen Entré Esbri