Driva vidare bolag med målet att växa med externt ledningsstöd

“Navigator har identifierat ett gap i driva vidare bolagens 
strategiska ledningsprocesser och deras förmåga
att fönya sina kunskaper. Normen för extern kompetens är styrelse,
men små och medelstora företag använder sällan externa
ledningskompetenser som draghjälp i sin skalbara resa."

 

VD tidningen Navigator Scaleup

"Små företag karaktäriseras av en informell struktur och ett verksamhetsnära
ledarskap. För att skapa förutsättningar för långsiktig utveckling och tillväxt
krävs ofta att organisationen formaliseras och professionaliseras." 

( Ur: Professionalisering och entreprenörskap i små företag, Karin Hellerstedt Mattias Nordqvist)
 


Historien kring framgångskonceptet

Vinnare EEPA 2017; Investing in entrepreneurial skills

Navigator Scaleup startade som ett EU projekt; Tillväxtmotor och blev Business Generator när vi nominerades till EU Kommissionen för tillväxts tävling EEPA, European Enterprise Promotion Award. Tävlingen föregicks av en hel vecka med tankar och idéer om hur tillväxten ska öka i våra små och medelstora företag. De är enligt Kommissionen för tillväxt ryggraden i Europas ekonomi.

Nyttogöra forskning i små och medelstora företag för att skapa tillväxt
Underlaget till  konceptet kom från två forskningar ur tidningen Entré. En var Johansson och Lööf, Cesis, Uthålliga företag skördar mer, som pekar på hur viktigt det är att företagens interna kompetens kompletteras med externa.
"- Ett enskilt, isolerat företag är extremt utsatt. Forskarnas tips till småföretag är att bilda allianser och ingå i nätverk. Ju mer kunskap som finns i nätverksmiljön, desto viktigare. Även här är långsiktighet viktigt, för att skapa tillit och arbetsdelning i samverkan." 
Forskning visar att företagsledare inom små och medelstora företag, upplever stor ensamhet, brist på resurser, stress, stort risktagande samt att de tar ett stort ansvar. Allt detta genererar tidsbrist. Ju större tidsbrist, desto mindre av det strategiska arbetet, som ska lyfta företagen. Och tiden för kompetensutveckling och nätverkande krymper.

Bankernas roll för det lokala näringslivet
Den andra forskningen, som medverkade till att Navigator Scaleup kom till, var Mikeala Backmans, Internationella Handelshögskolan i Jönköping. En artikel i tidningen Entré med rubriken "Nedläggning av bankkontor drabbar företagen”
visar på hur viktig roll bankerna har för vårt lokala näringsliv. Bankerna har därför funnits med som finansiärer och som en viktig part för att identifiera och motivera bolagen till att ta steget till en egen unik Navigator. Fryksdalens Sparbank och ett företag med en Navigator berättar i denna artikel vad det betyder för två verksamhetsnära företagare att få möjligheten till en Navigator.

Small Business Act - ett ramverk för att skapa tillväxt
"Bakom initiativet med en ”Small Business Act” ligger övertygelsen att den bästa möjliga miljön för de små och medelstora företagens verksamhet endast kan uppnås genom att samhället i stort får upp ögonen för entreprenörernas viktiga roll. Det allmänna samhällsklimatet bör bidra till att enskilda ser positivt på att starta eget, och till att de små och medelstora företagens betydelsefulla bidrag till sysselsättning och ekonomiskt välstånd erkänns. Som ett viktigt led i att skapa en positivt klimat för dessa företag bör den gängse uppfattningen om entreprenörernas roll och risktagande i EU därför förändras. Entreprenörskap och riskvilja bör ses som något positivt bland politiska ledare och medier och understödjas av myndigheterna. En positiv inställning till små och medelstora företag bör vara en del av den allmänna politiken, utgående från övertygelsen att regler måste ta hänsyn till majoriteten av dem som ska tillämpa dem: ”tänk småskaligt först”-principen."

Navigator Scaleup en normförändring för att skapa tillväxt
Normen för extern kompetens är styrelse. Få små och medelstora företag har någon extern styrelse. Men, oavsett storlek så betyder det mycket för entreprenören att få in extena frågor och öppna upp för nya möjliga lösningar. En Navigator tillför externa och väl matchade kompetenser, med en egen skalbar resa i bagaget, kring respektive företagare. Det ska inte ta från företagarnas dyrbara tid - det ska ge tid tillbaka.

Optimerad professionalisering, byggt på företagens villkor och verklighet. Mötena ska ge kraft och energi till företagaren att ta säkra steg mot bolagets mål och visioner.